அற்பமான விஷயங்களை விவாதிப்பதால் தான் நேரம் அதிகமாய் செலவழிகிறது. காரணம் நமக்கு அற்பமான விஷயங்களைப் பற்றித்தான் நிறையத் தெரியும்.

-தியோடர்வீஸ்