நம்மால் செய்ய இயன்றதைச் செய்யும்படி தூண்ட ஒருவர் இல்லாததே
நம் வாழ்வில் பெரும் குறையாக அமைந்து விடுகிறது.

-எமெர்சன்