எதைக் கண்டு பயப்படுகிறோமோ அதைச் செய்யத் துவங்குங்கள்.
பயம் செத்துப் போவதைக் காண்பீர்கள்.

-எமெர்சன்