எந்த மெழுகுவர்த்தி இன்னொரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்ற சம்மதிக்கவில்லையோ
அந்த மெழுகுவர்த்தி அணைந்து விட்டது என்று அர்த்தம்.

-வைரமுத்து