ஒரு பண்புள்ள இதயம் உலகிலுள்ள அத்தனை தலைகளையும் (மூளை) விட உயர்ந்தது.

-எமெர்சன்