தண்ணீருக்கு மேலே எண்ணெய் மிதப்பது போல வாய்மை எப்போதும் பொய்மையை விட மேலோங்கி நிற்கும். வாய்மையை வளைக்கலாம் ஆனால் முறிக்க முடியாது.

-ஸேர்வாண்டிஸ்\