ஒரு பண்புள்ள இதயம் 
உலகிலுள்ள அத்தனை தலைகளையும் (மூளை) விட 
உயர்ந்தது.

-எமெர்சன்