மற்றவர்களது முன்னேற்றத்தைக் கண்டு மகிழ்கின்ற அளவுக்குத் தான் ஒருவன் தானே முன்னேற்றமடைகிறான்.

-கதே