இறப்பு என்பது ஒருவனுக்கு 
உறக்கம் வருதலைப் போன்றது;
பிறப்பு, உறக்கம் நீங்கி 
விழித்துக் கொள்வதைப் போன்றது.

-விவேகானந்தர்