இயல் உணர்வு இல்லாத அறிவுக்கு மடத்தனம் என்று பெயர்;
இயல் உணர்வுடன் கூடிய அறிவுக்கு விவேகம் என்று பெயர்.

-பெர்னாட்ஷா