மற்றவர்களது முன்னேற்றத்தைக் கண்டு 
மகிழ்கின்ற அளவுக்குத் தான் 
ஒருவன் தானே முன்னேற்றமடைகிறான்.

-கதே