இறப்பு என்பது ஒருவனுக்கு உறக்கம் வருதலை போன்றது;
பிறப்பு, உறக்கம் நீங்கி விழித்துக்க் கொளவதைப் போன்றது.

-விவேகானந்தர்