வாழ்க்கையை ரசிப்பதே வாழ்வின் சாரம் என்பதை 
மனிதனைத் தவிர மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் அறிந்துள்ளன.

-சாமுவேல் பட்லர்