எறும்புக்குத் தேவைப்படுவதைவிட ஆயிரம் மடங்கு உணவு யானைக்குத் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இது ஏற்றத்தாழ்வின் அறிகுறி அல்ல.

-காந்தி