விளம்பரக் கலையே உலகச் செழிப்புக்கு கதவைத் திறக்கும் சாவி.
அது இல்லாவிடில் நவீனத் தொழில் துறை பாரிசவாதத்தால் பீடிக்கப்படும்.

-ஜூலியஸ் க்ளீன்