வறுமை,
கயவனுக்கு ஆசை காட்டும் மாயை;
நல்லவனுக்கு நேரிடும் நாசம்;
பெருமையுள்ள மனிதனுக்கு சாபம்;
சோகமானவனுக்குக் கடிவாளம்.

-தாமஸ் புல்லர்