இலேசான வருத்தங்கள் குரல் கொடுத்து முறையீடு செய்யும்;
ஆழ்ந்த வருத்தங்கள் ஊமைகளாய் இருக்கும்.

-செனேகா