விளம்பரக் கலையே 
உலகச் செழிப்புக்கு கதவைத் திறக்கும் சாவி.
அது இல்லாவிடில் 
நவீனத் தொழில் துறை 
பாரிசவாதத்தால் பீடிக்கப்படும்.

-ஜூலியஸ் க்ளீன்