மெதுவாகப் பேசு, அது உன் ரகசியங்களைப் பாதுகாக்கும்;
நல்ல எண்ணத்தோடு இரு, அது உன் நடத்தையைப் பாதுகாக்கும்,

-வள்ளலார்