பூக்களின் வாசனை காற்றுடன் மட்டும் தான் செல்லும்;
நல்லவர்களின் புகழ் காற்றினையும் எதிர்த்து கடந்து செல்லும்.

-புத்தர்