மெதுவாகப் பேசு, 
அது உன் ரகசியங்களைப் பாதுகாக்கும்;
நல்ல எண்ணத்தோடு இரு, 
அது உன் நடத்தையைப் பாதுகாக்கும்,

-வள்ளலார்