இந்த பூமியில் மட்டமான பெண் ஒரே ஒருத்திதான் உண்டு.
அந்த மட்டமான பெண் தன் மனைவிதான் என்று
ஒவ்வொரு புருஷனும் நினைப்பதுதான் பரிதாபம்.

-லௌசிங்