அரக்க வலிமை பெற்றிருப்பது மேன்மையானது;
அரக்கனைப் போல் அதைப் பயன்படுத்துவது தான் கொடுமையானது.

-ஷேக்ஸ்பியர்