தமக்குத் தீங்கிழைத்தவன் தன் வசம் சிக்கிய போதிலும்
அவனை மன்னிப்பவனே இறைவனுக்கு நெருக்கமாகிறான்.

-முகமது நபி