நாம் சிலரை வெறுப்பதற்குக் காரணம்
அவர்களை சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாததுதான்;

அவர்களை சரியாகப் புரிந்து  கொள்ளாததற்குக் காரணம்
நாம் அவர்களை வெறுப்பதுதான்.


-ஸ்பானிஷ் பழமொழி