சுமுகமாயிருத்தல் என்பது விலையின்றிக் கிடைக்கும்;
ஆனால் அதைக் கொண்டு அனைத்தையும் வாங்க முடியும்.

-பிராங்க்ளின்