ஒரு நல்ல நாவல், கதாநாயகன் பற்றிய உண்மையைச் சொல்கிறது;
ஒரு மோசமான நாவல், கதாசிரியரைப் பற்றிய உண்மைகளைச் சொல்கிறது.

-ஜி.கே.செஸ்டேர்ன்