உலகத்தைக் கூட அசையச் செய்வது மன உறுதியே.

-சுவாமி விவேகானந்தர்