காதல், இருமல், புகை இவற்றை மூடி மறைப்பது கஷ்டம்.

- பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்