எரிகின்ற நெருப்பை நீரினால் அணைப்பது போல
மனதில் எழுகின்ற கோபத்தைப் புத்தியினால் அடக்குபவன் மகாத்மா.

-ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்