காதல், சாளரம் வழியாகப் புகுந்து, கதவு வழியாக வெளியே செல்லும்.

-வில்லியம் கேம்டன்