மற்றவர்களால் முடியாததை செய்து காட்டுவது திறமை;
திறமையால் முடியாததை செய்து காட்டுவது மேதாவித்தனம்.

-வில் ஹென்றி