அறிவை விட தைரியத்தினால் தான்
பல பெரிய காரியங்கள் சாதிக்கப்படுகின்றன.

- டேல் கார்னேகி