வணங்க ஆரம்பிக்கும்போதே
வளர ஆரம்பிப்போம்.

-கோல்ட்ரிட்ஜ்