கடன்களோடு வாழ்வதை விட
இரவில் சாப்பிடாமல் படுப்பது நலம்.

-செக்