நேரமும் பொறுமையும் இணைந்த கலவைதான் மனித பலம்.

-பால் ஜாக்