எந்த உதவியும் இன்றி தன்னாலேயே நிற்கக் கூடியதுதான் உண்மை.

-தாமஸ் ஜேபர்சன்