வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் என்பது
பிறரை சந்தோஷப்பட வைப்பதில்தான் உள்ளது.

-மெஹர் பாபா