கடின உழைப்பு என்பது கடவுள் வழிபாட்டுக்கு சமம்.

-லால் பகதூர் சாஸ்திரி