உங்களை அதிகமாக சிந்திக்க வைக்கிற புத்தகங்களே
உங்களுக்குப் பயன்படப் போகிற புத்தகங்கள் ஆகும்.

- பார்க்கர்