மற்றவர்களால் முடியாததை 
செய்து காட்டுவது திறமை;
திறமையால் முடியாததை 
செய்து காட்டுவது மேதாவித்தனம்.

-வில் ஹென்றி