கடவுளை அடைய நொண்டும் மனிதன்
நரகத்தை அடைய தாவுகிறான்.

-ஹெரால்ட் நிக்கல்சன்