செயல்படும்போது, மன உறுதி தனித் தன்மையைப் பெற்றுவிடுகிறது.

-வில்லியம் மேக்டலால்