வாழ்க்கையில் நமக்கு வரும் துன்பங்களில் பாதிக்கு மேல்
நாமே கற்பனை செய்து கொள்பவை.

-ராபர்ட் லிண்ட்