மற்றவர்களை கெட்டவர்கள் என்று சொல்வதன் மூலம்
நாம் நல்லவர்களாகி விட மாட்டோம்.

- மகாத்மா காந்தி