வறுமையிலிருந்து செழுமைக்குப் போகும் பிரயாணம் கடினம்;
திரும்பி வருவது சுலபம்.

-ஜப்பான் பழமொழி