தயங்குபவனுக்கு அதிகாரம் செல்வம் புகழ் வெற்றி போன்றவைகள் கிட்டாது.

- எமெர்சன்