இன்று உங்களிடம் இருப்பதைப் பற்றி  மட்டும் நினைக்கவேண்டும்.
இல்லாததைப் பற்றி நினைக்கவே கூடாது.

- ஓமில்டன்