நாளைய தினம் இந்த வேலையை செய்யப்போகிறேன் என்று நினைத்து
இன்று செய்ய முடிந்தவைகளை நாளைக்கு ஒத்திப் போடாதீர்கள்.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்