அனுபவம் என்பது பெரிதாக ஒன்றும் கிடையாது.
எல்லாவற்றையும் இழந்த பிறகு எஞ்சி நிற்பதே.

-கண்ணதாசன்